Algemene Voorwaarden


Class of Style is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 34314494 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

1.     Inschrijven


1.1   Een inschrijving is pas volledig na ontvangst van:
  • een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier.
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
  • De betaling (van de eerste termijn) van de cursussom. 

1.2   Bij minderjarigheid van de cursist moet het inschrijvingsformulier door een ouder of verzorger worden ondertekend.            


2.     Betaling

2.1   Het voldoen van de cursussom geschiedt zoals door de cursist op het inschrijvingsformulier aangegeven wijze. Via een ondertekende machtiging geeft de debiteur Class of Style toestemming de cursussom van zijn/haar rekening af te laten schrijven.

2.2   Bij het in één termijn voldoen van de cursussom van een cursussen met een duur van langer dan 8 weken, heeft de cursist recht op een korting van drie procent op de totale cursussom.
Indien er betaald wordt in termijnen dient de eerste termijn 2 weken voor aanvang van de cursus betaald te worden en de laatste termijn uiterlijk 1 week voor het examen. Bij betaling door middel van automatische incasso in termijnen wordt er vanaf de cursusdatum om de 4 weken een vast bedrag afgeschreven.

2.3   Bij de cursus Tijdschriften Maken dient de eerste termijn uiterlijk twee weken op de rekening van Class of Style bij te zijn geschreven en de overige termijn in week drie 3 en zeven van de cursus. Van alle cursussen korter dan een week dient de cursussom in een keer te worden voldaan.

2.4   Wanneer blijkt, dat de cursussom, door niet aan Class of Style toe te rekenen redenen, niet geïncasseerd kon worden, behoudt Class of Style, tot het moment dat de cursussom volledig is voldaan, zich het recht voor de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.
De extra kosten (inclusief de buitengerechtelijke kosten) gemaakt ter incassering van de verschuldigde cursussom, komen geheel voor rekening van de cursist.


3.     Annulering

3.1    Alle annuleringen dienen schriftelijk en per aangetekende post te geschieden.

3.2   De cursist kan tot twee weken voor aanvang van de eerste les van de betreffende cursus kostenloos zijn/haar inschrijving annuleren. Bij annulering door de cursist bij de aanvang van de cursus tot twee weken erna is 50% van de cursussom verschuldigd. Daarna 100%. Wanneer de cursist, zonder redelijke opgaaf van redenen, niet bij de lessen van de cursus verschijnt, vindt er geen restitutie van de cursussom plaats.

3.3   Indien de cursist, als gevolg van ziekte, één of meerdere lessen absent is, wordt de cursist, op vertoon van een doktersverklaring, de mogelijkheid geboden de gemiste les(sen) in een andere tijdsvak alsnog te volgen.

3.4   In geval van het overlijden van de cursist wordt de overeenkomst van rechtswege beëindigd op de datum van overlijden. De cursussom minus de  kosten voor de opleiding tot aan de datum van overlijden, wordt aan de rechthebbende gerestitueerd.

3.5   De inschrijving van een cursist vervalt, wanneer de cursus als gevolg van overmacht of andere niet aan Class of Style toe te rekenen redenen, geen doorgang kan vinden. De cursussom wordt in dit geval aan de rechthebbende gerestitueerd.

3.6   Class of Style behoudt zich het recht voor de cursusdata, zonder opgaaf van redenen, te wijzigen. Bij wijziging van cursusdata worden de cursisten uiterlijk 1 week voor de desbetreffende les van de cursus op de hoogte gesteld.

3.7   De cursist dient zich te gedragen zoals een behoorlijk cursist betaamt. Indien de cursist zich op een dusdanige wijze gedraagt, dat dit schade aan de belangen van het opleidingsinstituut dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten toebrengt, behoudt Class of Style zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit geval heeft de cursist geen recht op restitutie van de de cursussom.

3.8   Indien de cursist door middel van overtreding van de huisregels, met schade aan de belangen van het opleidingsinstituut  dan wel lijf, eer of belangen van andere cursisten als gevolg, behoudt Class of Style zich het recht voor de overeenkomst met de cursist te ontbinden. In dit geval heeft de cursist geen recht op restitutie van de cursussom.


4.     Certificering

Certificering vindt slechts plaats na voldoening van de totale cursussom en het door cursist naar behoren afronden van het examen van de betreffende cursus.


© 2019 CLASS OF STYLE | LEIDSESTRAAT 59-2 | 1017 NV AMSTERDAM | TEL. 06-50878722 | E-MAIL: INFO@CLASSOFSTYLE.COM | KvK 34314494 | SITE BY HARDWICH ROSEBEL